Vroegpensioen (VP)

Het VP maakte het mogelijk om voorafgaand aan het ouderdomspensioen te kunnen stoppen met werken. Het beleid van de overheid is er echter op gericht om iedereen langer door te laten werken. De fiscale aftrekbaarheid van premies voor VP-regelingen is om die reden sterk verminderd. Voor werknemers die na    1-1-2006 in dienst zijn getreden is er geen VP-regeling meer van toepassing. Voor de overige werknemers gelden er overgangsmaatregelen.
In de brochure over de VP-regeling kunt u lezen hoe de regeling er uit ziet. Kijk voor uw persoonlijke situatie en de hoogte van uw kapitaal op de pensioenplanner.

Geboren vr 1 januari 1950
Maandelijks wordt 2,85% VP-premie ingehouden op uw salaris. Tezamen met de werkgeversbijdrage van 1,90% worden deze beschikbare premies op basis van een leeftijdsafhankelijke staffel belegd in aandelen en/of obligatie units. Met het gespaarde VP-kapitaal kan, voorafgaande aan het ouderdomspensioen, een VP worden ingekocht.

Geboren op of n 1 januari 1950
Uw VP-kapitaal is premievrij gemaakt. Dit betekent dat er geen maandelijkse stortingen meer plaatsvinden. Er worden geen units meer aangekocht. De waarde van het opgebouwde kapitaal kan echter wel veranderen omdat de beleggingen blijven bestaan. Met het VP-kapitaal kan, voorafgaande aan het ouderdomspensioen, een VP worden ingekocht. Ook kan het VP-kapitaal worden gebruikt voor hogere ouderdoms- en partnerpensioenaanspraken.

Aanwending van het VP-kapitaal
Als u werkzaam bent bij een van de productschappen dan kunt u in overleg met uw werkgever tussen de 60-65 jarige leeftijd gebruik maken van uw VP-kapitaal. Het VP-kapitaal zal daarbij worden aangewend voor de aankoop van een (maandelijkse) VP-uitkering.
Als u niet meer werkzaam bent bij een van de productschappen dan kunt u (ook) tussen de 60-62 jarige leeftijd vrijwillig gebruik maken van het VP-kapitaal. Indien u dat niet heeft gedaan dan moet het VP-kapitaal op de 62-jarige leeftijd (wettelijk) verplicht worden aangewend voor de aankoop van een VP-uitkering.  Als u kunt aantonen dat u (elders) nog een dienstverband heeft dan is dit niet verplicht en kunt u het VP uiterlijk tot de 65-jarige leeftijd uitstellen.


Beleggingen VP
Hier kunt u lezen hoe uw stortingen belegd worden. Gegevens over de portefeuille vindt u hier.

Kosten
Hier kunt u lezen welke kosten in rekening worden gebracht.

Unitprijzen
Elke maand worden de unitprijzen berekend. De grafiek kunt u hier vinden.
Pensioenfonds Productschappen  i.l.